Geschiedenis

In 2023 nemen we het besluit om voortaan zelfstandig als ATB Willebroek door het leven te gaan. We zijn niet langer een afdeling van ATB De Natuurvrienden, maar vergeten onze geschiedenis niet. Hieronder volgt een overzicht van de opvallendheden:

1930-1936

Het begon allemaal begin 1930 toen in onze gemeente verschillende mensen door de natuurvriendenmicrobe werden aangetast. Ze maakten samen wandelingen en korte uitstappen, zonder aangesloten te zijn bij een bestaande toeristische vereniging. Eind 1930 namen zij contact op met het hoofdbestuur van A.T.B. om in Willebroek een voordracht te houden. Deze voordracht over het Groot Hertogdom Luxemburg had plaats op 21 december 1930, voor een zeer ruim publiek. Voordrachtgever was Jos SELS, lid van het hoofdbestuur van A.T.B.- Vlaams België. Uit besprekingen tussen de deelnemers enerzijds en de voordrachtgever anderzijds, over de doelstellingen, de werking en de activiteiten van de natuurvriendenbeweging, volgde de oprichting van de A.T.B.-afdeling Willebroek onder impuls van Jan De Borger (eerste secretaris), Achiel De Roye en Marcel Willems (eerste voorzitter). Vanaf dat ogenblik maakten een 30-tal mensen deel uit van onze natuurvriendenafdeling. Het waren eenvoudige werkmensen die streden voor een beter bestaan en het recht op vakantie opeisten. Makkelijk was dat niet. Niettegenstaande de geestdrift die hen bezielde, bleken de middelen te beperkt.

1937-1940

In 1937 klaarde de toestand eindelijk op. Verschillende leden van de syndicale jeugd kwamen de rangen van A.T.B. versterken. Het bestuur werd omgevormd en Camiel DE BOECK nam het stuur over van Marcel WILLEMS. Nieuwe bestuursleden, dat brengt ook nieuwe ideeën. De vrijdagavondbijeenkomsten vonden hun ontstaan. Voordrachten en toeristische activiteiten werden uitgebouwd. Elk jaar werd de vakantie – toen nog een week – in natuurvriendenhuizen doorgebracht. Nevenactiviteiten begonnen door te dringen: eenvoudige maar goed georganiseerde toneelvoorstellingen, het zingen in groepsverband en het oprichten van een fotoclub “Vooruit”. In 1937 werd voor het eerst, op de vooravond van Kerstmis, een gezellig samenzijn gehouden, dat tot een traditie uitgegroeide.

1940-1945

Wereldoorlog II maakte in 1940 een einde aan de verdere uitbouw van onze vereniging, die op dat ogenblik reeds 160 leden telde. Enkele weken na de bevrijding van onze gemeente op 4 september 1944, hervatte onze vereniging echter haar activiteiten met de toen beschikbare mogelijkheden. In die tijd was kameraadschap geen ijdel woord. Een knapzak werd gedeeld, zelfgebakken taart werd geruild voor cornedbeef.

Met de jaren groeiden ook de activiteiten. In 1945 werd officieel gestart met zangkring MORGENROOD en de volksdanskring RONDINELLA, groepsreizen werden opnieuw georganiseerd, kamperen werd in de zomer een wekelijkse gewoonte, terwijl in de winterperiode de vrijdagavondbijeenkomsten een grote verscheidenheid aan activiteiten boden.

1945 – 1954

Hoogtepunten uit de periode 1946-1954 waren ontegensprekelijk de BONTE AVONDEN die wij jaarlijks hebben ingericht, telkens voor een stampvolle zaal. Het was een heerlijke tijd. De werking van onze afdeling wierp vruchten af. Ons ledenaantal steeg van 100 in 1946 tot bijna 400 in 1954. A.T.B. Willebroek was op weg om hoge toppen te scheren. Maar… er kwam een kink in de kabel.

1955-1957

Bestuursleden namen ontslag en er waren geen nieuwe kandidaten. Gevolg: gebrek aan degelijke leiding, achteruitgang van de activiteiten en ledenverlies. De jaren 1955, 1956 en 1957 waren voor de afdeling dan ook moeilijke jaren.

1958 – 1961

Enkele leden die met weemoed de teloorgang hadden gevolgd, sloegen de handen terug in elkaar en strooiden het zaad om de vruchtbare akker nieuw leven te geven. Iedereen die het natuurvriendenhart hoog in het vaandel droeg, werkte mee aan de nieuwe start die in 1958 werd genomen, nog steeds met Camiel De Boeck aan het roer en met Louis Beckers, Jan De Raeymaeker en François Verstrepen als zijn eerste secondanten.

Zang- en volksdanskring werkten weer op volle toeren. Het eerste A.T.B.-bal werd ingericht en we verzorgden in 1960 de finale van het meiavondfeest met een zelf ontworpen muzikale sketch. De vrijdagavondbijeenkomsten vonden plaats met afwisselend zang, dans, gezelschapsspelen, quiz, voordrachten… Een foto- en cinékring werd opgericht. Het was A.T.B. olv. Albert van Keer die in Willebroek zelfs de basis legde van de VOLLEYBALSPORT. In 1960 werd gestart met de A.T.B.-winkelactie. Gevolg: de expansie leidde er toe dat in 1961 het 500ste lid ingeschreven kon worden.

1962 – 1974

In 1962 werd het nationaal A.T.B.-congres te Willebroek georganiseerd: een hoogtepunt. De A.T.B.-wagen liep gesmeerd, te gesmeerd echter om lang te rijden. Meningsverschillen waren de oorzaak van het afscheuren van de fotokring.

In 1963 werd het voorzitterschap overgenomen door François VERSTREPEN. De activiteiten breidden zich uit. Onder zijn beleid werd het eerste quizclubkampioenschap van Willebroek ingericht, We mogen dan ook stellen dat ATB aan de wieg stond van het quizgebeuren, een activiteit die zich nadien over heel Vlaanderen verspreidde. Vanaf 1965 tot eind jaren 70 werd 4x een INTERNATIONALE TOERISTISCHE EN FOLKLORISTISCHE TENTOONSTELLING ingericht en dit blijft, mede dankzij Louis Beckers, een van de meest hoogstaande evenementen uit de geschiedenis van onze afdeling.

Onze vier onderafdelingen: de volleybalclub, de zangkring Morgenrood en de volksdanskringen Rondinella en JONG RONDINELLA, werkten meer dan op volle toeren.

1975 – 1976

De zeer goede verstandhouding in aanloop naar het 45-jarig jubileum, een aantal actieve jongeren die de A.T.B.-rangen kwamen versterken, een bestuur en een ledenkern die van aanpakken wist, zorgden voor een merkwaardige viering van dit 45-jarig bestaan. De feestavond van 6 maart 1976, een kleurrijke mozaïek van zang en dans, zal wellicht de toenmalige aanwezigen bijblijven als een zoveelste hoogtepunt uit onze geschiedenis. Op dat ogenblik telde onze vereniging 550 leden. Op naar de 600 was toen een vurige wens. Nieuwe ideeën en initiatieven dienden uitgewerkt te worden, hetgeen nodig was om de evolutie te volgen en om “in” te blijven. De verwachtingen die in de jongeren waren gesteld, werden ingelost. Samen met hun ideeën en werklust en de wijsheid van de onkreukbare oudere garde, onder leiding van een nooit afgevende voorzitter, waren er de oorzaak van dat A.T.B. Willebroek schitterde. De gevolgen bleven niet uit.

1977 – 1989

Al spoedig vierden we het 600ste lid. Daarbij bleef het niet, het jaar nadien werd het 700ste lid ingeschreven. Anderhalf jaar later vierden we nummer 800. We begonnen te dromen en jawel: de kaap van 1000 werd gerond in 1982. Onze vereniging kende een ongekende hoogte mede dankzij de constante uitbouw van de vereniging en de inzet van iedereen.

In 1978 werd in de deelgemeente Tisselt gestart met een onderafdeling van JONG RONDINELLA, met onmiddellijk 29 dansertjes.

In 1979 werd ter gelegenheid van het eerste eenakterfestival van Willebroek, ingericht door de gemeentelijke culturele raad, een toneelgroep A.T.B.-PIERLALA in het leven geroepen. En we oogstten meteen succes: onze toneelkring won dit festival! Ook deze afdeling zorgt voor een jaarlijkse activiteit  die telkens weer voor het nodige succes zorgt. Ook QUIZPLOEGEN (zowel algemeen als muziekquizzen) die bijvoorbeeld kampioen werden in het Kwisverbond van Willebroek, 6x de quiz van de Seniorenraad en tweemaal de beker van Minister Jef Raemaekers won en nog meer dan 50 verdere overwinningen behaalde, zorgden nog voor meer eer en glorie. De VOLLEYBALCLUB speelde toen met drie herenploegen en één damesploeg in competitieverband en een veteranenploeg de pannen van het dak.

Sprong in de tijd

Een vereniging groeit, valt, staat op en bereikt zijn doelstellingen. Nieuwe onderafdelingen worden boven de doopvont gehouden, anderen sneuvelden door de tand des tijds. Toch verwonderlijk dat zoveel activiteiten bij onze ATB-afdeling toch succesvol blijven. We sommen even op: het All-in-weekend in Auberge d’Arimont te Bevercé, de 8-daagse Skikrokusreis naar Oostenrijk, het familieweekend met Pasen (Oostduinkerke, vroeger ook De Haan, Nieuwpoort en Bredene) en Sinksen (Burg-Reuland, vroeger Barvaux), het Anti Stress-weekend voor de jeugd (laatste weekend van juni), weekend Hoge Venen in NV-huis (eind augustus), meedoen en/of organiseren van Provinciale en Nationale ATB-wandeldagen, bijwonen grote spektakels buitenshuis, vijfdaagse busreis in november voor 55+ (veelal Duitsland en Frankrijk),  toneelvoorstellingen van Pierlala en Adidat, dans met Dancing for Fun, bridge op dinsdag, de vrijdagavondwandelingen vanaf mei, de Worstenbroodwandeling, het traditionele triumviraat Openen Seizoen (september), Nieuwjaarsbijeenkomst (januari) en Sluiten seizoen (juni). Elk jaar wordt begin december in het Bovenzaaltje van ’t Volkshuis de gelegenheid geboden om het lidmaatschap te hernieuwen bij een dampende tas koffie of thee en een zoetigheidje en wordt ook de ATB-winkelactie afgerekend. Dit spervuur aan activiteiten kon/kan enkel ontplooid worden via de onblusbare inzet van werkploegen, die op vrijwillige basis elke keer weer meer dan een handje komen toesteken om alle noodzakelijke voorbereidingen uit te voeren en … daarna de restanten van de feestelijkheden terug netjes opkuist.

Verdwenen doorheen de jaren uit onze activiteitenkalender: de Kroegentocht, de Bingoavond,  de Wandelrally, zangkring Morgenrood, de stratenlopen, de Kampeerweekends, het Minivoetbaltornooi, de quizploegen en quizzen zoals de Kas & Co-muziekquiz, de Retroquiz en de Algemene ATB-quiz, de Anti-dieetdag, het Kerstfeest, het stadsbezoek e.a.

Vandaag

Toch mag A.T.B. Willebroek fier zijn om wat het ook nog vandaag is. Om en bij de 400 leden blijven vertrouwen geven aan onze gemeenschap. Groot geworden door verenigde krachten van mensen die A.T.B. in hun hart dragen en van de vereniging een deel van hun leven maakten. Een uitstekende verstandhouding tussen bestuursleden en een brede actieve kern zorgt ervoor dat het 90-jarig bestaan van onze afdeling met een stuk taart voor iedereen werd gevierd in 2020.

Wij kunnen deze merkwaardige geschiedenis besluiten met de hoop en de wens dat A.T.B. Willebroek nog jarenlang een vereniging blijft waarvan het aangenaam is om deel van uit te maken. Kennismaken met onze vereniging kan ook nu nog altijd tijdens de vrijdagavondbijeenkomsten en via een van onze bestuursleden.

Factcheck door de jaren heen:

Jaren ’30

 • 1930 –  Op 21 december spreekt Jos SELS, van ATB hoofdbestuur te Willebroek. Afdeling Willebroek is geboren. Marcel WILLEMS, voorzitter.
 • 1937 –  Syndicale jeugd sluit aan. Camiel DE BOECK, voorzitter.
 • 1937/40 –  Zingen in groepsverband, gezellig samenzijn en uitstappen naar natuurvriendenhuizen.

Jaren ’40

 • 1940/44 –  Het ledenbestand telt 160 leden als de oorlogswaanzin alle activiteiten lam legt.
 • 1945 –  Stichting zangkring MORGENROOD en volksdanskring RONDINELLA. José van Soye, Mariette de Boeck, Louis Beckers en Francine en Constant Crab zijn in ‘den beginne’ de stuwende krachten.
 • 1945/54 –  Meerdere bonte avonden worden ingericht.
 • 1948 – Marcel Janssens neemt het koor van Morgenrood over van Edward Struyf.

Jaren ’50

 • 1958 –  1’ste ATB-bal, de winkelactie begint, volleybalwedstrijden worden betwist waaruit onder impuls van Albert van Keer de volleybalclub groeit en een Foto/Ciné club gaat aan de slag.

Jaren ’60

 • 1962 –  Nationaal ATB-congres te Willebroek. Cinéploeg Focus stapt op en zoekt haar eigen weg.
 • 1963 –  François VERSTREPEN wordt voorzitter. Zijn functie van penningmeester werd opgenomen door Edward Goossens. ATB-quizzers richten voor de eerste maal het quizclubkampioenschap van Willebroek. Bère De Neys wordt uitgespeeld als boegbeeld.
 • 1965 –  Eerste grote Toeristische en Folkloristische tentoonstelling (ook in 1970, 1976 en 1981).
 • 1967 – Oprichting de Natuurvrienden – Zeevissers.

Jaren ’70

 • 1970 –  Jong Rondinella Willebroek bindt de dansschoenen aan. Viviane Van Keer leidt alles in goeie banen.
 • 1973 – Eerste ATB Sport-, Spel- en Wandelrally, een initiatief van Louis Baeyens, Sylvain van Steen en Edgard Geeroms.
 • 1974 – Overlijden secretaris Guy Duthoo; wordt in zijn functie opgevolgd door Hugo van der Taelen.
 • 1975 – Eerste maandblad. Redactie Louis Beckers, even later ook Swa van Gompel, Etienne Lievens en Etienne De Cock. Jeanneke De Roeck bindt zich aan de volksdanskring.
 • 1979 – Secretaris Van der Taelen wordt opgevolgd door Etienne de Cock. Toneelkring ATB-Pierlala wordt opgestart nav. het Willebroeks éénakterfestival en staat onder de leiding van Swa van Gompel. Ook Jong Rondinella Tisselt gaat van start olv. Jeanneke De Roeck. Eerste ‘Zotte quiz’ (Marc), later vanaf 1996 ‘Gezellige Quiz’ (Jackie).

Jaren ’80

 • 1980/81 –  50 JARIG BESTAAN, academische zitting, marathon, blijspel,  feestavond en een reis naar … AMERIKA wordt door de afdeling ingericht. Siertegel 50 Jaar ATB gemaakt door Lucien Verhavert.
 • 1982 –  WIJ ZIJN MET 1.000 LEDEN: Philippe Bourleaux wordt gevierd in Chalet Kon. St. Niklaasgilde. Marcel Janssens 35 jaar koorleider. Ism. Arbeiders Atletiekclub Willebroek organisatie Europees en Belgisch Kampioenschap Halve Marathon Dames CSIT en Marathon Heren CSIT.
 • 1983 – 1’ste Stratenloop Grote Prijs H. Adriaenssens ism. Arbeiders Atletiekclub Willebroek
 • 1985 – Viering 100 jaar Socialistische Partij in Sportpaleis Antwerpen.
 • 1986 –  “Weense Fantasieën”, een groots opgezette feestavond ter gelegenheid van het 55 jarig bestaan ATB Willebroek. 20 jaar Zeevissers. Optreden Brian Higbee (‘folksongs & evergreens by candlelight) samen met Morgenrood. Louis Schaerlaecken neemt de functie van penningmeester over van Edward Goossens.
 • 1987 –  Blaasveld heeft nu ook een Jong Rondinella afdeling olv. Karine Eeraerts en Ingrid Van Neck. André Pallemaerts volgt Marcel Janssens op die er 40 jaar als koorleider heeft opzitten. Jan De Raeymaker en zijn ATB-quizzers ruimen de quiztafel voor Jackie Maes en een ‘nieuwe’ generatie quizvrienden. Eerste Retromuziekquiz.
 • 1988 –  Totaalshow 100 jaar Socialistische Beweging op de Markt in Willebroek. De ZAALVOETBALCLUB trekt de shoes aan. Danny Pintens en nadien Dominique Eeraerts zijn de grote bezielers, Paul Steenackers de eerste coach. Wenen wordt verkend door Willebroekse ATB-ers. Huldiging Albert De Neys en zijn medewerkers die na het 23’ste Willebroeks Kwisclubkampioenschap de fakkel hebben doorgeven aan die ‘nieuwe’ generatie quizzers.
 • 1989 – ATB stopt de volleybal activiteiten. Feestoptreden ‘ATB-eetjes’ nav. 15 jaar Jong Rondinella Willebroek, 10 jaar Pierlala, 10 jaar Jong Rondinella Tisselt.

Jaren ’90

 • 1990 – Albert De Neys wordt opgevolgd door Mon Brijs als Nationaal ATB-secretaris. Academische zitting 60 jaar ATB Willebroek. ATB bezoekt Boedapest. Eerste Minivoetbaltornooi op gras in Pickerystadion.
 • 1991 – Eerste Volkstival in Bel Air. Opvoering ‘ATB Showtime’ met Rondinella, Jong Rondinella, Morgenrood en Pierlala. Optreden Brian Higbee. Chris L’heureux en Walter Eeraerts maken onze afdeling warm voor een nieuwe activiteit: de kampeerweekends. Eerste Kas & Co-muziekquiz olv. Luc Vereecken. Eerste Jogging Grote Prijs K. Somers .
 • 1992 – François Verstrepen wordt als voorzitter opgevolgd door Swa van Gompel. ‘Samen musical zien’: een initiatief van Jeanneke de Roeck ivm. bijwonen grote musicals en balletten in Antwerpen. Kampeertrip GH Luxemburg olv. Frank de Borger.
 • 1993 – ATB bezoekt (nogmaals) Wenen. ATB surft mee op de ‘callanetics-gekte’ en houdt ATB Netics onder de doopvont. 2’de Volkstival. Folkavond met Brian Higbee en Morgenrood. Danny Pintens wordt mede-verantwoordelijke voor Pierlala.
 • 1994 – in oktober gaat het 200’ste maandblad de deur uit, een heuglijk moment voor Roland Merlier (lay-out verantwoordelijke). Feestavond ‘Paris c’est magnifique’ tgv. 25 jaar Jong Rondinella Willebroek, 15 jaar Jong Rondinella Tisselt en Pierlala, 7,5 jaar Jong Rondinella Blaasveld en 5 jaar Minivoetbaltornooi. ATB Congres in Klein Willebroek met als thema: ‘Voor een natuurvriendelijk Vlaanderen’. ATB-jongeren vinden het de hoogste tijd voor een eerste Skivakantie. 37’ste en laatste ATB-bal.
 • 1995 – Oprichting ADIDAT olv. Danny Pintens, waar 4 tot 16-jarigen hun talent voor toneel kwijt kunnen. Eerste voorstelling: ‘De Betoverende Speelgoedwinkel’. Academische zitting en Musical Medley tgv. 50 jaar Morgenrood en Rondinella. ATB bezoekt Praag. Acte de présence op 100 jaar Naturfreunde – viering in Antwerpse 1mei-stoet. ATB geniet met ‘My Fair Lady’ een eerste keer van de voorstelling aan het Donkmeer. Eerste Algemene ATB-quiz voor Gelegenheidsploegen. 3’de Volkstival.
 • 1996 – Start JONGE NATUURVRIENDEN (initiatief Yves Duthoo) met begin november eerste Jongerenweekend in Vissershuis Oostduinkerke. De Zaalvoetbalclub maakt de overstap van de competitie in Willebroek naar de competitie in Leest. 32’ste en laatste editie van het Willebroeks Kwisclubkampioenschap.
 • 1997 – Bezoek aan het Europees Parlement. ‘Sing sing a song’ met Brian Higbee.
 • 1998 – Provinciale Wandeldag in Willebroek. 25’ste Wandelrally.
 • 1999 – Eerste ‘After Stress-weekend’ aan de Hoge Rielen.

2000 en verder

 • 2000 – ATB 70 jaar, Morgenrood en Rondinella 55 jaar. De ATB-quizzers nemen afscheid van het Willebroeks Quizverbond, maar blijven zeer actief. Opening van het wandelpad van Klein-Willebroek naar ’t Zennegat.
 • 2001 – Yves Duthoo maakt plaats voor Inge Bauwens bij De Jonge Natuurvrienden. Later zal de fakkel nog doorgegeven worden.
 • 2002 – ATB-quizzers verzorgen – aangezocht door het bestuur WQV – een eerste keer de organisatie Beker Rob Siebens in het kader van het Willebroekse Quizverbond.
 • 2003 – Start maandelijkse zondagnamiddagwandelingen met Albert Op de Beeck als ‘wandelmeester’. ‘Walking with dino’s’ en ‘Walking with ATB’ werd uiteindelijk ‘DE DIKKE VOETEN’. Citytrip naar Wenen. 1’ste ‘Anti-dieetdag’ van de Jonge Natuurvrienden.
 • 2004 – Opvoering van ‘Me Tarzan, you Jane’ met de medewerking van Pierlala, Adidat en Dancing for Fun (onder impuls van Danny Pintens). De website wordt opgestart door Albert Op de Beeck. Laatste Algemene en ook Retromuziekquiz.
 • 2005 – ‘ATB bruist al 75 jaar’ – Feest aan Willebroek-Zuid met ondermeer Ketnetband en Kate Ryan bracht niet de verwachte grote toeloop. Onder impuls van Els Op de Beeck, Els Eeraerts, Kathleen van Dijck, en Katrien van den Bergh wordt in de schoot van Dancing for Fun (ex-Jong Rondinella) een nieuwe danscel opgestart specifiek voor jongeren vanaf 13 jaar.
 • 2006 – Opvoering ‘Beauty and The Beast’ door Pierlala, Adidat en Dancing for Fun. Reis naar Berlijn. Na 15 afleveringen doet de Kas & Co-muziekquiz de boeken toe.
 • 2007 – ATB –quizploeg verandert van naam en wordt ‘Kwisful Thinking’.
 • 2008 – Opvoering ‘De Kleine Zeemeermin’ door Pierlala, Adidat en Dancing for Fun. 6’de en laatste Anti-dieetdag.
 • 2009 – Nationale Natuurvriendendag op en rond Hazewinkel. Het infoblad wordt nu ook elektronisch bedeeld.

2010 en verder

 • 2010 – Start Nordic Walking olv. Joran van Gompel (later Swa Van Gompel) op zondagvoormiddag en fietstochten en -vakanties met ATB-trappers olv. Eddy de Borger en Germaine Pedenau. Opvoering ‘The Lion King’ door Pierlala, Adidat en Dancing for Fun. Citytrip naar Londen. Einde zangkring ‘Morgenrood’ wegens gezondheidsredenen van koorleider André Pallemaerts en geen opvolger(s).
 • 2011 – 80 jaar ATB  in GO Basisschool ’t Pleintje met straattheater, kinderanimatie, gezinstocht, optredens en … Steve Tielens. Start ‘ATB Crea Atelier’ (2’de dinsdag van de maand). Fietsweek Mallorca. Kwisful Thinking treedt toe tot het Quizverbond Rupel. Taarten- en pizzaslag. Laatste Minivoetbaltornooi. Francine Verstrepen die van 1953 tot 2011 als verantwoordelijke voor de ledenbeweging en vanaf 1957 als bestuurslid zowat 60 jaar actief is geweest in onze afdeling, geeft het ledenbeheer door aan Viviane Van Keer.
 • 2012 – Kady De Schrijver, Dena Pintens, Anke Publie en Jolien van de Vondel zijn de ‘dansleiders’ voor D4F. An De Kunst en Hanne Vandenwijngaert bekommeren zich om het ‘crea-gedeelte’. ATB bezoekt Parijs.
 • 2013 – Opstart elektronische nieuwsbrief. 
 • 2014 – Citytrip Wenen. Opvoering ‘Tarzan’ door Pierlala, Adidat en Dancing for Fun. Nieuwe bestuursstructuur: Swa van Gompel wordt ere-voorzitter en Els Op de Beeck de nieuwe secretaris (in opvolging van Etienne De Cock die stopte wegens gezondheidsredenen) en ‘duivel-doet-al’.
 • 2015 – ATB Willebroek wordt een 10 sterrenvereniging tgv. de Nationale Natuurvriendendag in Willebroek. Pierlala doneert 1000 Euro aan ’t Dolfijntje.
 • 2016 – ATB bezoekt Rome. D4F gaat naar K3 in de Lotto Arena en de ATB-quizploeg ‘Kwisful Thinking’ houdt er mee op.
 • 2017 – Nieuw aanbod: cursus bloemschikken voor beginners (2-maandelijks) olv. Rita De Hertogh. We verwelkomen Nick Van kerkhoven bij onze regisseurs.
 • 2018 – Citytrip naar Boedapest. Opstart Blek-aut: theaterweekend.
 • 2019 – Nieuwe formule nieuwjaarsbijeenkomst. Laatste keer ski- en wandelkrokus. Theatermidweek met D4F en Adidat (theater- en dansdagen jongeren) in Klim Op Tisselt. Pieter Van den Berghe regisseert zijn eerste stuk voor Adidat. Laatste maandblad nummer 451 volgens oude formule verschijnt in december.

2020 en verder

 • 2020 – ATB Willebroek rondt de kaap van 90 jaar en viert dit tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst. Vernieuwd ledenblad (voortaan 3-maandelijks ipv. maandelijks). Nieuwe formule sponsors. We nemen afscheid van Louis Schaerlaecken (+/- 35 jaar penningmeester). Danny Pintens neemt voortaan deze taak op zich. Eddy De Borger steekt de zondagwandelingen in een nieuw jasje: een eerste lentewandeling vindt plaats. De coronacrisis maakt dat heel wat activiteiten worden geannuleerd of verzet. Start vernieuwde wijze innen lidgelden, Vera Beckers neemt het ledenbeheer voor haar rekening.